آدرس: آذربایجان شرقی- تبریز، شهرک صنعتی شهید رجایی سی و پنج متری دوم شرقی

تلفن:  041-34202020

دورنگار: 041-34201080

62