آدرس: مرکزی- دلیجان- کیلومتر 5 جاده اصفهان، شهرک صنعتی، خیابان بهار 3

تلفن: (086)44433271- 44433471~3

همراه: 09126400047

دورنگار: (086)44433272 

61