آدرس: تهران-شهریار، خیابان چارلوکه، نرسیده به پمپ بنزین خادم آباد

تلفن: 65733004 - 5
65734880 - 4

دورنگار: 65733344 

53