آدرس: قزوین- بوئین زهرا ـ پارک صنعتی لیا ـ خ فردوسی

تلفن: 028-34359363

70