آدرس: قزوین- قزوین- خیابان امام خمینی- خیابان تبریز- نبش کوچه بقالها

تلفن: 028-33227731

فکس: 028-33227731

58