آدرس: اردبیل - دروازه مشگین شهر- روبروی بانک صادرات فروشگاه قنبری

تلفن: 33334430(045)  

فکس: (045) 33358947

53