آدرس:
- کارخانه: یزد- یزد، بلوارمدرس خ امام چاه اکرمی

- دفتر مرکزی: یزد- یزد، خ کاشانی جنب مسجداتابکی فروشگاه ارگ یزد

تلفن: (035)38252062- 38253588

09131522065

فکس:  2-38252061(035)

74