آدرس:
- دفتر مرکزی: همدان - برج پاستور طبقه 4 واحد 8

- کارخانه: جاده کرمانشاه پشت کارخانه آردسینا محل سابق ایثارگاز

تلفن: 8-34645057(081)

فکس: 34645056(081)

55