آدرس:

- مرکزی- اراک، شهرک قدس خ بوعلی سینا اعتماد 1

- کارخانه: مرکزی- اراک، شهرک صنعتی شماره 1 خ تلاشگران

تلفن: 34135134(086)

73