آدرس: مرکزی- شازند، آستانه محل علیا-خیابان بسیج

تلفن: 34432218(086)

فکس: 34433324(086)

86