آدرس: مازندران- بابل کمربندی غربی گله محله کوچه شهید موسوی نژاد

تلفن: 32362285(011)
32023050

60