آدرس: مازندران- بابل، میدان کشوری، خیابان امام رضا، جنب بانک صادرات

تلفن: 5-32263994(011)
32263990

همراه: 09116314029

فکس: 32263994(011)

60