آدرس: خراسان رضوی- سبزوار، کیلومتر 5 جاده تهران

تلفن: 44419474(051)

فکس: 44445537(051)

71