آدرس: اصفهان- اصفهان، شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان، فاز اول فرعی، سوم غربی

تلفن: 2-46412380‍‍(031)

همراه: 09131130363
09131150725

فکس: 32333814(031)

54