آدرس :

بابلسر ، ناحیه صنعتی و شیلاتی میرود ، ، شرکت فرآورده های دریایی پارس کیلکا

تلفن :011-35322950 

91