آدرس: قزوین- قزوین، پارک صنعتی لیا، خیابان حافظ، واحد 4

تلفن: 3-33453870(028)

فکس: 33453870(028)

71