آدرس: خراسان رضوی- مشهد، کیلومتر 5 جاده آسیایی، خیابان آزادی 133، خیابان دوم دست راست، درب اول سمت راست، مجتمع یادگار

کد پستی: 9198111113

تلفن: 8-36513697(051)

همراه: 09151100097

فکس: 36513699(051)

55