آدرس: خراسان رضوی- بردسکن،  میدان مرکزی، مجتمع تجاری محسنی و پسران، طبقه فوقانی

تلفن: 57330009(051)

همراه: 09155319004

فکس: 57229496(051)

56