آدرس : تهران -تهران - خیابان مطهری، خیابان میر عماد، پلاک 47

تلفن : ٨٨٧۵٣۵٤۵

دورنگار :۸۸٧۵١۸۵٧

آدرس :جاده دماوند، شهرک صنعتی خرمدشت، جاده سیاه سنگ، نبش کوچه ششم شرقی 

64