آدرس :  مشهد -بزرگراه آسیایی، نرسیده به سه راه فردوسی، ناحیه صنعتی چاهشک
 تلفن  : ٠۵١١-٧٢٧١٧٩٨
دورنگار : ۰۵١١-٧٢۵٤۰١۰ 
55