آدرس کارخانه: بجنورد -اسفراین_کیلومتر10جاده اسفراین

دفتر فروش : تهران -تهران-خ قایم مقام فراهانی-ک الوند-پ 20

تلفن :٨٨٨٤٤١١٤

دورنگار :۸۸۸٤١١۸١ 

49