آدرس : تهران -تهران، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، کوچه سیما، پلاک 50، واحد 24

تلفن : 91-22623190

دورنگار :22623280 

52