آدرس :

تهران -تهران - خیابان ولیعصر - نبش خیابان مطهری

خیابان حسینی راد (افتخار) - پلاک 48 - واحد 1 و 2

کدپستی :1595653415

دورنگار :021-88926986 

57