آدرس :اراك ، خيابان ملك (شهید رجایی)، نبش کوچه معاد 1 ، مجتمع گذرگاه جهانی ، طبقه دوم

تلفن :50 , 32212240-086

دورنگار :32230664-086 

کد پستی : 3813833836

131