آدرس : کرمانشاه -شبستر، دریان ، مجتمع فراورده های دریان لبن

تلفن :42464170 -  083,42464180

دورنگار :083,42464201

91