آدرس :  اصفهان - اصفهان -جاده فرودگاه - شهرک صنعتی جی - نبش خیابان دهم - شرکت فراورده های پروتئینی ایران

تلفن :

0311-5724003 (10 خط ويژه) و 11- 9514002 0311  
58