شیدان اصفهان


 آدرس: اصفهان- اصفهان، کوهپایه. شهرک صنعتی. فاز 1. شركت فرآورده های پروتئينی بهشيدان

تلفن: 26222004(031)

76