آدرس : شیراز - فرهنگ شهر – كوچه 25 –ساختمان سفیر

تلفن :071-36324470-5 

60