آدرس : ایران - تبریز- سه راهي اهر- پشت کبریت سازی ممتاز-فرآورده های گوشتی بشارت

تلفن : 0411-۶۳۷۴۶۲۰

دورنگار :0411-۶۳۷۳۱۴۳ 

71