گوشت پرور صفاهان


 آدرس: اصفهان- اصفهان - خ. توحيد مياني - نرسيده به خ. مهرداد

تلفن: 1-36290850(031)

فکس:36290849(031)

59