آدرس :  قم -قم - کیلومتر 13 جاده قدیم قم کاشان - بعد از سه راه لنگرود - سمت راست

تلفن : 025-33443169-3181

دورنگار : 025-33443182 

68