آدرس : تهران -تهران- جاده مخصوص کرج، کیلومتر 15، خیابان 52 ، شرکت صفاپخش

تلفن :4 - 44195021 (021)

دورنگار :44195026 (021) 

81