آدرس کارخانه:خراسان رضوی، قوچان، شهرک صنعتی، شماره 1، صنایع غذایی یکدانه شرق

تلفن : 05147215470

دورنگار :05147215469 

175