آدرس :  تهران -تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد

تلفن : 7-36425066(021) 

54