دز پروتئین دزفول


 آدرس:خوزستان-  دزفول، شهرک صنعتی شماره 2

تلفن:42321118(061)
42264146
42264147

تلفن همراه: 09161410339

131