تولیدی فرنوش شاهرود (سنگاب)


آدرس: سمنان- شاهرود ، میدان 7 تیر ، جاده کارخانه قند ، اولین فرعی سمت راست

تلفن: 2-33394000(027)

فکس: 33392010(027)

56