آدرس :

 تهران -تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر غفاری جنوبی، بن بست بهنیا، پلاک ۷

تلفن :

۰۲۱-۲۲۸۷۸۲٣۵ ,۰۲۱-۲۲۸۷۰۷۶٣

دورنگار :۲۲۸۸۹۵۱۴ – ۰۲۱  

55