آدرس کارخانه :تبريز ، جاده آذر شهر ، نرسيده به پليس راه،شرکت گل عسل

تلفن : ۳ ـ ۳۲۴۵۲۶۴۲ ـ ۰۴۱

دورنگار :۳۲۴۵۲۰۶۰ ـ ۰۴۱ 

52