آدرس :  تهران -تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 29، شماره 54، شركت دالين مهر

تلفن :43995000-021 

64