آدرس : استان چهار محال و بختیاری ، بلداجی ، میدان نماز ، ابتدای جاده امامزاده حمزه علی

تلفن :34643910 – 34644342(038) 

128