آدرس : تهران - تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ، بلوار عرب حسینی ، شماره ۶۲

تلفن :  ۴۷۹۴۷ ۹۸۲۱

دورنگار :۴۴۲۴۲۴۱۳

53