آدرس : خراسان رضوی  - گناباد -كيلومتر 1 جاده روشناوند

تلفن : 57292112 051

دورنگار : 57292113 051  

54