آدرس : رفسنجان - بلوار شهید مطهری - خیابان شهید فکوری - پلاک 36

تلفن : 0391-3221265

دورنگار : 0391-3221255 

53