مواد غذایی محسن (محسن)


آدرس: تهران- کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج ، انبارهای شرکت جهاد نصر ، شرکت پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان

تلفن: 48095000(021)

122