سادات شهر پردیس (رامنوش)

آدرس: مازندران- رامسر، سادات شهر - جنب بانك ملي

تلفن: 55213393(011)

فکس: 55214733(011)

74